شعر بختیاری

سراسر گشتوم و نیدوم به دنیا ___ پیایی چی پیای بختیاری
وفا دارون ای عالم ندارن ______ وفایی چی وفای بختیاری
خدا دونا که هند و چین نداره ___ صفایی چی صفای بختیاری
خدا کوروم کنه ار خوام درو گم ___ کسی نیدوم و پای بختیاری 
کسی ار نیکنه ای حرف باور ____ حوالس وا خدای بختیاری

/ 0 نظر / 22 بازدید