احضار خداوند ملائک را

1

کُر بِشین تـا سیت بِگُم , بَعدِس قِـضـــاوَت وا خُتِه
هـرکـی اعمـــالِس زِ دینــداسِه , تو هم وابـا خُتِه
فِــرک نکُن ئی چـــار دیــــواری هِمیشه جــا خُتِه
فِـرک نکُن  پیـــر فلـــک هُم بـــازی و هُمــدا خُتِه

 

شال سَوز, هرکی به  کَد بست ,سید و سادات نید
قیصری, هر کی  به پا کِرد , غُزبَتی و لات نید

 

2

روزی شیطُو گُد: خدایا دین تو بیداد کِرد

صد هزار پِیغُومبرِت, کِی یک نفر ارشاد کرد

سیل کِن , شیخِت نی یَر , دنیاته  پُر  الحاد کِرد

حق به حرفِس گوش داد وهِی پُفِس هِی باد کرد

 

رَهد  و با دِندو لـَوِنِ کُهد  و سَرِ تـَختـِس نِشَست

گُد اَیـر کِه راست بوهه طشت رُسوائیم  وَست

 

3

حضرت حق, قُدسیایه عَرشِسه اِحضار کِرد

گُد به اِسرافیل تا پِیغُمبَران ِ جار کرد

وا همه پِیغُمبرا ری بوسی و دیدار کرد

گُد عَزازیله  زِ ایچو رَختِسه کی بار کِرد

 

پاک وا با یک جَواو دادِن خُدا دانا تره

گُد خَوَر دارین که داره آبرومون ایبَرِه

 

 

4

بعد ریسه کرد و زُلفا چَرب شَمکائیل ِ دی

زیرتِکایِ رُفته ی اِسپید صَرصائیل ِ دی

تیس رِکِست و ( هِد فون ) مِن گوشِ مَهکائیل دی

خالکووِ سَوزِ ری بائی اَهـرائیــل دی

 

دستِ وُر سَر زِی که شِیطو رِخنه کِرده تا کُجه

بُرگِسه خَل کِرد و پُرسی ئی دَفِه وا  سُج بُجِه

 

5

خُو حَـنـا بِندیـن به زُلف و ری نِخُو مالیـن لاک

سیچه هیشکی وام نَگـُد دنیا به یَک ریسسته پاک

یِه بِلِست و نیم.. ری تَختُم نِشسته گـَرت و خاک

از کَفُم  رَهد اختیـار قُـم و تبریـز و اَراک

 

شِیطو رُوندُم ... ملائِک , جَعم کِم بالینِ خُم

شِیطووِ دیدُم ..., ندیدُم , مارِ مِن آستینِ خُم

 

6
کُپ تاکُپ دَورُم مَلِک هِد, سُهر و مُهر و سیم ساق

وَختــی کــار دارُم  باهــاسو  یـا مِریضِن یـا چُلاق
وَخـــته خَــردِن که  ایبــوهِه پاک ایبـوهِن قُلچُماق
کاش یکیتو هم نداشتُم , کاشکی  کور بیدُم اُوجاق

 

گـُد به اِسرافیـــل بین رَهدِه کُجه ؟  جبــریـل نیس ؟

گـُد جِلَو ریتــه خُدا . پیـــر آبیدی دی نـی بینیـس ؟

 

 

 

7

حَق بـه جِبرائیــل فَـرمُون داد قیـچی کُــن  پَـرِت
بِس کُــــلاهِ خُسروی دا  کــه بِچَپنِس مِن سَرِت
داد چـوقــا سیـس اَوُردِن  گــُد بِکُن  جَلدی وَرِت

گـُد فَقَط مُو نَشنَوُم  وا لُـر بِگـُـن وَستـــه جَرِت

اوچو کـه ایفِشنُمِت هوشِت فَقَـط وا بو به خُت
کُر لــُرِن نیــدِن عــَرَو, یعنی که وا زِل بوی و قُت

 

8

جبرئیــل دادِس جَـواو,  لُــر کــه خُدانِـه بنده نی
بسکه کُفرت لُر گـُده , جاس دی مِنه پَروَنده نی
رُک ایواسته ری به ریت , کُفرِت ایگو شرمنده نی
بِت غلـط دادِن گــُـزارش اَر گُــــدِن  یِکدَنــده نی

اِی خُدا,لُر سی چـِنـِت بی ؟ کَم دِلِت خین کِردِنه

بختیـاری کـه وابـا یَک پُشت وا دین کِردِنه

 

9
گـُد تــو مـــاموری چه کارِت , لُر دِلِس هِد وا خُدا
لُـر به عُمرُم یَک کَـرَت نِیدُم بِنِه  خُس جا خُدا
کی خَوَر داره  زِ  اَســــــرار  دَرون   ,  اِلا خُدا
بُم بِگو مِـــن کِشتــی یِه  دُنیـــا هِــدِه کـــی نـاخُدا؟

گـُد بلـه حق  وا تـُنه , اَمرِت چـِنه ؟ فَـرمـانبَـرُم 
اِی خُدا حق داری اَر  وا چُووِ  لُر  کوبی  سَرُم

 

10
گـُد عصــا مـوسـانِـه  وُردار  و  گوسِنـداتِـه ببر

گـُد کُجه ؟ گـُد مَیسُلِیمون,گـُدحالا؟گـُد که سَحَر
اَر جِلَـو رَهتِــه گِــرِهــــــدِن آمُــریــد وکا صَفَــر
اَر گــُدِن کی بِت گــُده ایچو گـــوسِنداتِــه بِچَر

قُرص و مُحکـَـم بِس ایگــوی پَــروردگار عالمین
اَر گِــرِهدِن تَنگ بِت, کِندِ عصان شُل کُن زِمین

 

 

11

جبرئیل دادِس جَواو اَمرت سَرِ جُفتِ تیام

اَرچه مُو بالا نشینُم ,خُت که دُونی ری سیام

بِهل تا دَستی کَشه دَلاک عَرشِت سَر میام

اَر که رُخصَت بُم بِدی جَلدی بِرُم جَلدی بیام

 

داد رُخصت بِس خُدا اَز بَس که دیدِس حق شناس

کِرد تعظیم و ملائک , پاک رَه وَستِن واباس

 


/ 0 نظر / 42 بازدید