بختیاری ...با دو تا ( آ ا ) آشناست

بختیاری ...با دو تا ( آ ا ) آشناست .
گرچه یک شکلند معناشان دو تاست .
آ شدن در بختیاری ساده نیست . 
هر گرفتار خودی آزاده نیست . 
جون بزرگان مدتی پنهان شدند . 
عده ای روی تعارف خان شدند . 
خان اصلی بی هیاهو مانده است . 
جای شیر بیشه آهو مانده است . 
آ شدن در اصل انسان بودن است . 
افتخاری نو به ایل افزودن است . 
عده ای با پول غوغا کرده اند . 
نوکر دیروز را آ کرده اند . 
آی اول را خوانین داده اند . 
آی دوم را به ماشین داده اند . 
اولی بوی اصالت می دهد . 
دومی تنها کسالت می دهد . 
جای آ جعفرقلی و آ رزی 
مانده مشتی آ و خان کاغذی . 
هر که ثروت بافت با غارت گری . 
می کند بالای مجلس سروری . 
در مجالس آ صدایش می کنند . 
چاپلوسان کدخدایش می کنند . 
مطربان در محفلش دف می زنند . 
احمقان با عطسه اش کف می زنند . 
سیکل را ناخوانده دکتر می شوند . 
صاحب صدها تراکتور می شوند . 
پیش رویش گر تعارف می کنند . 
پشت سر بر ریش او تف می کنند . 
با دروغ خود بزرگش می کنند . 
میش شل بوده است گرگش می کنند . 
دیگرا ، اسب و برنو بی بهاست . 
دوره ی آ لنکروز و آ زراست . 
آ شدن در اصل انسان بودن است . 
افتخاری نو به ایل افزودن است . 
چون تکبر دشمن جان همه است . 
هر که مردم دار شد خان همه است .

/ 0 نظر / 21 بازدید