تا کی بی پناهی ؟

روزگار دیـــــــــلق گرهد ز بی صاحاوی

کدخدا ! صاحــاوِِِ مال ! دی کی ایاهی ؟


جمعه ها تی مون به ره ، چَشم انتظاریم 

تو که نیـــدی همه مون بی کس و کاریم


جمعـــه ها منــــدیر افتو بهــــــــــــاریم

تا نیای ایما سر اَنجـــــومی نــــــداریم


آسمــــــــون ! ای اور شه تا کی دیاره ؟

روزگــار تا کی چینو تیــــــــره و تـــاره ؟


آسمون ! دی افتوت کی ایــــدراهه ؟

کی اِیا که مهدی از سفر بیاهه ؟؟؟

/ 0 نظر / 30 بازدید