غزل به زبان بختیاری ...شعری از داراب افسر بختیاری

بنام خدا

سیاهی سر زلف تو روزگار منه

کرشمه کار تنه و گریوه کار منه

دلم نخواست که زلف سیاسه خم بزنه

یو هرقدر که به پیچس گره به کار منه

ز دیری تو چونو خین اریزه از دل مو

که مرگ حاضر و هردم به انتظار منه

تمام حسرت و دلتنگی مو از اینه

خدا نکرده بفهمی یو روزگار منه

گذشت افسر دی روزگار خوشحالی

خزان عشق گرهده گل بهار منه

 

شعر از داراب افسر بختیاری

/ 0 نظر / 44 بازدید