خووی و لیشـــی

خوو و لیش

======

چه خووه با یک بوگویم با یک بخندیم

به خدا و به محمد (ص) دل بــــوندیم

 

چه خووه بنگ خروس نمـــــاز بخونیم

ز خومون شیطـــــــون بد ذاته برونیم

 

چه خووه مــــــهر و محبت و حقیقت

پاکی و گـــوگری و صدق و صـــداقت

 

چه لیشـــــــه نارو و رنــدی و خیانت

پشت گوشمون وَنـــدنِ دین و دیــانت

 

چه لیشه سی کَس و کارِت بد بخواهی

چه بده ظلم و خصومت و ســـــیاهی

 

حیف نبو آدم ز آدم بد بـِــــــــوینِه ؟!

هر کی که بدی کنه بد هم اِبیــنِه ...

/ 0 نظر / 25 بازدید