25 تیرماه روز بختیاری و مشروطه

 

اگر ایران زمین بختیاری نداشت ..گمانم که از بخت یاری نداشت

قوم بختیاری بسان رودی خروشان تمامی بستر تاریخ این مرز پر گهر را از بلندای بارقه های ایلامیان ،شکوه و عظمت هخامنشیان،قامت اشک اشکانیان،رویش سبز ساسانیان ، . . . ، دفع فتنه محمود افغان ، فتح هرات و قندهار و سه واقعه ی مهم رخ داده در سده اخیر که ایران و جهان را از خود متاثر نمودیعنی 1-اعاده مشروطه 2-اکتشاف نفت در خاک اهورائیش و ملی شدن آن 3- هشت سال دفاع مقدس را با تدبیر و رشادت فرزندانش ( کوروش بزرگ،آریوبرزن،سورنا،علی صالح،ضرغام السلطنه،صمصام السلطنه ، سردار مریم ، علیمردان خان،سردار اسعدبختیاری(که تمامی مورخین منصف بر امتیاز فکری و برتری وی بر دیگر سران مشروطه گواهی دارند)، فرمانده هشت سال دفاع مقدس و سردار نوجوانش شهید بهنام محمدی و...) درنوردیده است و هنوز در روزشمار مقدس سالیانه این سرزمین نه ذکری از افتخار آفرینی های بی مثالش برده میشود ونه روزی را بنام بزرگ و مقدسش ثبت کرده اند ؟! . بر این اساس و در چارچوب تکریم از این قوم سلحشور بر آنیم تا مقدمات نامیدن 25 تیر ماه هر سال( مصادف با فتح طهران توسط سواران مشروطه خواه بختیاری) در تقویم مقدس ایران عزیز بنام ایل بزرگ بختیاری در جهت معرفی راستین تبارمان را آغاز کنیم تا به دو هدف والای خود برسیم اول ایجاد اتحاد و همدلی دوم نشان دادن نقش بختیاری در قیام مشروطه به رهبری سردار بزرگ مشروطه علیقلی خان سردار اسعد .باشد که با اشتراک گذاری در تمامی گروههای بختیاری و پیج های شخصی و اطلاع رسانی به هرشکلی که خود میدانیم در این راه قدم برداریم. ددویل! گوُیل! همتباران عزیز : ایما یه تَشی وَر کردیم ، ایسا بلازترس کنین! هر کم کَرسی منه ای هیارجویی هد وا صلا و مشورت رفع ایبو . مندیر و تی ره تائید و نظر ایسانیم تا به تِکه ایسا نوم ایلمونه منه تقویم بنشونیم. آرمون داریم سرفرازی ایران و ایرانی و بختیاری .

بوین حالا دست بیک دادن جون سی یَک دادن چندی آسونه /بوین حالا وقتی با یک بوُیم رُندن دشمن چندی آسونه /حالا اِتری دی نگو نَترم خوت وُری بدرَوگوو چی اَفتو

/ 0 نظر / 66 بازدید