بافت تاریخی شوشتر

درمورد قدمت آثار تاریخی شوشتر ,ضرورت نگهداری ,بازسازی واهمیت فضاهای تاریخی آن درکتب,جرایدودیگر رسانه هازیادآمده و کمتر به ارتباط این فضاها بازمان حال وآینده گفتگو شده است.

آنچه که روند توسعه شهرهای تاریخی و از جمله شوشتر را با چالش های جدی مواجه می سازد سردرگمی درارتباط فضاهای تاریخی با تغییرات فزاینده وتغییر سبک زندگی و تغییردیدگاه هاست.

به عبارت دیگر توسعه بجای آنکه دربستر کالبد فیزیکی شهر به پیش برود وبنوعی درآن ادغام وتلفیق شود به یکباره صورت گرفته ونوعی گسست در ظاهر شهر ایجاد می کند.وجود بافت های ناهمگون درشهرهای تاریخی همچون شوشتر درکنار یکدیگر نمونه بارز چنین عملکردی است.

حال این پرسش بمیان می آید که برای حل چنین معضلی چه باید کرد؟آیا باید یکسره به گذشته برگشت وبه احیای کامل بافت های تاریخی پرداخت ویا بعکس برنوسازی کامل شهر همت گمارد ؟

بدیهی است چنانچه به نقش متقابل زمان ومکان در معماری و فضای شهری توجه شود و آثار قابل استفاده گذشته با حداقل تغییرات لازم خودرا با زمان حال هماهنگ سازند ودر آنها روح زندگی دمیده شود ماندنی تر شده و برای آینده نیز برپا خواهند ماند.

 
/ 0 نظر / 23 بازدید