بختیاری

به غیرت بختیاری بی نظیر است

به میدان نبرد مانند شیر است

همیشه بختیاری بی مثال است

به عشق کشورش والا مدال است

به تاریخ وطن گر رو بیاری

بفهمی که چها کرد بختیاری

چه تهران ها که فتح نموده این قوم

به جنگ با پادشاهان بوده این قوم

چه تاریخ ها نوشتند این عزیزان

چه جان ها داده اند در راه ایران

کنار انقلاب در جنگ صدام

به راه کشور و در راه اسلام

دفاع کردن ز کشور این عزیزان

که پاینده شود کنام شیران

اگر خواهی ز شاعر یاد آری

بگو نیما ز قوم بختیاری

شاعر : نیما امام قلی زاده

 

/ 0 نظر / 62 بازدید