غزل بختیاری - عاشقانه

بیو بریم مال خومون والا تشس بلازه

بنشینیم دور یک  والا شوگار درازه

بیار دستاته بنه من دستوم که تا جون داریم دوتائیمون چی مه و آستاره

کل یک بویم

بی یاو بی یاو تا نمهنیم تهنا بوندیم عهدی که تا هدمون همدرنگ و ستین دل یک بویم

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید